Regulamin sprzedaży biletów i koncertów Basy i Bobasy

Regulamin skierowany jest i określa prawa oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora, w tym zasady rezerwacji i sprzedaży biletów oraz uczestnictwa koncertach Basy i Bobasy.

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco: 1. Organizator – Paulina Pokrywińska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem: ul. Kwartowa 13/6, 31-419 Kraków, o nr NIP 945 18 76 443, organizująca koncerty muzyczne Basy i Bobasy.

2. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem https://basyibobasy.pl/

3. Uczestnik – osoba, która bierze udział w koncercie na podstawie biletu, a także pozostałe osoby przebywające na terenie koncertu podczas jego trwania np. podwykonawcy wspierający Organizatora w organizacji koncertów, przedstawiciele mediów.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

5. Koncert – spotkania muzyczne adresowane do dzieci w wieku 0-5 lat a także trochę starszych i ich rodziców lub opiekunów, organizowane i realizowane przez Organizatora.

6. Umowa – umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zawarta w chwili zakupu biletu.

7. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący zbiór zasad regulujących stosunek prawny pomiędzy Kupującym a Organizatorem, stanowiący podstawę zawieranych Umów oraz określający zasady uczestnictwa w Koncertach.

 

§ 2 Szczegóły dotyczące koncertów Basy i Bobasy

1. Informacje o aktualnie organizowanych Koncertach Basy i Bobasy oraz ich miejscach, cenach biletów oraz pozostałe szczegóły znajdują się:

a. na stronie internetowej pod adresem: www.basyibobasy.pl

b. na fanpage pod adresem: www.facebook.com/basyibobasy

2. Informacja o terminie każdego koncertu pojawi się ww. miejscach nie później niż 1 dzień przed dniem, w którym koncert będzie miał miejsce.

 

§ 3 Zakup biletów. Zawarcie umowy

1. Zakup biletu i/lub Uczestnictwo na Koncercie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

2. Zakupu biletu może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.

3. Zakupu biletu na koncert Basy i Bobasy można dokonać:

a. przez Internet za pomocą serwisu pośredniczącego w sprzedaży biletów lub
b. bezpośrednio przed koncertem u Organizatora.

4. Właściwy serwis pośredniczący zostanie wskazany każdorazowo w opisie koncertu
wraz z linkiem do strony, na której można dokonać zakupu biletu.

5. W sytuacji, gdy bilet został zakupiony w imieniu osoby trzeciej, kupujący ponosi odpowiedzialność za to, by osoba, która przybędzie na koncert, wcześniej zapoznała się i zaakceptowała warunki Regulaminu.

6. W przypadku zakupu biletu drogą internetową, bilet zostanie przesłany na podany w formularzu zakupu adres e-mail. Należy go okazać obsłudze koncertu w formie wydruku lub wyświetlić go na ekranie urządzenia elektronicznego np. smartfonu lub tabletu.

7. W przypadku nieotrzymania biletu, prosimy o kontakt z Organizatorem nie później niż 72 godziny przed koncertem pod adresem: hello@basyibobasy.pl

8. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedawanie biletów osobom trzecim, szczególnie za pomocą portali aukcyjnych, licytacyjnych lub publicznych ogłoszeń w celu osiągnięcia zysku. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu zakupionego od osoby nieupoważnionej do dystrybucji tych biletów lub publicznie oferowanego.

9. Przekazanie biletu osobie trzeciej jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Organizatora.

10. Organizator prowadzi sprzedaż biletów grupowych np. dla przedszkoli i żłobków. W celu zakupu takich biletów, należy kontaktować się pod adresem: hello@basyibobasy.pl

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w koncertach Basy i Bobasy

1. Podstawą uczestnictwa w koncercie Basy i Bobasy jest okazanie przed wejściem na koncert zakupionego wcześniej biletu lub zakup biletu przed koncertem.

2. Sale, w których odbywają się koncerty Basy i Bobasy są salami bez numerowanych miejsc, co oznacza, że kolejność zajmowania miejsc jest dowolna.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu przed wejściem na koncert w przypadku braku wolnych miejsc.

4. Organizator nie wyraża zgody na wprowadzanie zwierząt na teren koncertu, z wyjątkiem psów asystujących. Warunkiem zgody na psa asystującego jest okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

5. Każde dziecko do ukończenia 13 roku życia może wziąć udział w koncercie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych, szczególnie ich bezpieczeństwo oraz za wyrządzoną przez nich szkodę. Jeden opiekun podczas koncertu nie może mieć pod opieką więcej niż 3 podopiecznych.

6. Uczestnicy koncertu oraz inne osoby przebywające na jego terenie zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników, a w szczególności stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Koncercie osoby nie przestrzegającej Regulaminu, osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zachowującej się agresywnie w stosunku do pozostałych Uczestników oraz Organizatora i jego przedstawicieli.

8. Wykluczenie Uczestnika z Koncertu z jego winy nie stanowi podstawy żądania zwrotu opłat za bilet poniesionych przez Uczestnika lub Kupującego.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wniesienia na teren koncertu lub użycia w jego trakcie aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio i/lub video a tym samym rejestrowania koncertu.

10. Na prośbę Organizatora Uczestnicy koncertu powinni powstrzymać się od spożywania jedzenia i napoi w czasie koncertu. W niektórych przypadkach organizator ma prawo odmówienia Uczestnikom wnoszenia na teren koncertu produktów spożywczych, nie dotyczy to żywności dla niemowląt.

11. Nieobecność Uczestnika w Koncercie z przyczyn niezawinionych przez Organizatora nie uprawnia go do żądania obniżenia, zwrotu części lub całości opłaty za bilet.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne koncertów odpowiada Organizator.

2. Organizator zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi, który posiada bilet na koncert Basy i Bobasy w określonym terminie, udział w wybranym przez niego Koncercie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i/lub przebiegu koncertu pod względem artystycznym i organizacyjnym (np. zmiana pory lub daty koncertu) z uzasadnionych powodów. Takimi powodami mogą być siła wyższa, czyli zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Organizatora (np. ekstremalne warunki pogodowe, jak śnieżyca czy wysokie mrozy, strajki, żałoba narodowa, zamieszki uliczne, nielegalne demonstracje, wyłączenie prądu w mieście lub jego części, etc). Oprócz siły wyższej to mogą być powody techniczne i organizacyjne np. nagła choroba artysty, odwołanie przyjazdu przez niego, jego spóźnienie.

4. Organizator ma prawo do zmiany terminu lub odwołania koncertu bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem Serwisu internetowego, a w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych pocztą e- mailową najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż dzień przez koncertem.

5. Organizator w celu zapewnienia Uczestnikom koncertów najlepszej jakości, zastrzega sobie prawo modyfikowania formy koncertu i repertuaru bez wcześniejszego poinformowania Uczestników. Zmiany te nie stanowią podstawy do żądania zwrotu opłaty za bilet.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające ze zmiany terminu lub odwołania Koncertu.

7. W przypadku odwołania przez Organizatora koncertu w danym terminie, Uczestnik ma prawo wziąć udział w kolejnym koncercie lub prawo do zrezygnowania z udziału oraz do zwrotu opłaty za bilet.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego w formularzu zakupu biletu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Uczestników na teren, gdzie odbywa się koncert. Jeśli sytuacja taka dotyczy zguby, prosimy o kontakt, być może Organizator znalazł zagubioną rzecz po koncercie.

 

§ 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik biorąc udział w koncercie Basy i Bobasy, wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku i wizerunku dziecka będącego pod jego opieką prawną utrwalonego podczas koncertu przez Organizatora dla celów:

a. relacjonowania i dokumentowania przebiegu Koncertu
b. oraz celów promocyjnych związanych z realizacją koncertów przez okres 10 lat, licząc od dnia odbycia się koncertu, w którym Uczestnik wziął udział.

W przypadku opiekunów nie będących opiekunami prawnymi dziecka, opiekun jest odpowiedzialny za uzyskanie takiej zgody od opiekuna prawnego przed koncertem.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek Uczestnika utrwalony za pomocą rysunku, fotografii lub filmu może zostać umieszczony w serwisie internetowym, profilach w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Organizatora .

3. Uczestnik wyrażając zgodę na wykorzystanie wizerunku w ww. opisany sposób zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, względem Organizatora.

 

§ 7 Zakup zdjęć z koncertu

1. Po koncercie organizator umieści informację o udostępnieniu zdjęć z koncertu w swoich mediach internetowych.

2. Wyłącznie osoby, które dokonały zakupu biletu na koncert będą mogły dokonać zakupu wybranych zdjęć z tego koncertu.

3. Zakup zdjęcia będzie możliwy tylko z użyciem hasła, które zostanie udostępnione wraz z informacją o publikacji galerii.

4. Informacja o cenach zdjęć będzie podana przy każdym zdjęciu przed dokonaniem zakupu.

 

§ 8 Ustawowy wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień świadczenia usługi.

 

§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Organizatora w postaci koncertu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora podany w §10 Regulaminu.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik zamieszcza: dane identyfikujące Uczestnika, wskazujące koncert, którego dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji.

3. Organizator ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.

 

§ 10 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie organizatora www.basyibobasy.pl

 

§ 11 Kontakt z Organizatorem

1. Zgłaszający i Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem w szczególności:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: hello.@basyibobasy.pl

b. pisemnie na adres: Krakow, Kwartowa 31/6, 31-419

2. Numer rachunku bankowego Organizatora: Citibank 121030 0019 0109 8501 0093 3844

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W razie zaistnienia sporu, Organizator i Uczestnik rozwiążą go polubownie. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie internetowym.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2018 i jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora oraz u Organizatora i jego przedstawicieli podczas koncertów.

X